Kakekku, kenapa kok kuku-kuku kaki-kaki kakak-kakakku kaku-kaku, kek?